Build your own SEO Report with our tools
Server infos
Keywords
Backlinks

Preview of the website in Thumbnail size.

Meta Keys provide information about a given Web page, most often to help search engines categorize them correctly. They are inserted into the HTML document, but are often not directly visible to a user visiting the site.

Title

Transact Pro

Description

Keywords

Robots
Revisit-After
Author
 • Description : Not provided
 • Keywords : Not provided
 • Robots : Not provided. You could use INDEX, NOINDEX, FOLLOW, NOFOLLOW
 • Revisit-After : Not provided. You should use 7 (days) by default.
 • Author : not provided

Content Properties provide information and statistics about the type of content provided.

Favicon
No
Language
{"get_oracle_users":"Iel\u0101d\u0113t jaunus lietot\u0101jus","add_new_user":"Pievienot jaunu lietot\u0101ju","users":"Lietot\u0101ji","back_office":"Back office","action_logs":"Darb\u012bbu \u017eurn\u0101ls","generate_cache":"\u0122ener\u0113t cache","settings":"Uzst\u0101d\u012bjumi","comissions":"Tarifi","transaction_codes":"Transakciju kodi","clear_cache":"Att\u012br\u012bt cache","reflect_database":"Reflect database","username":"Login","password":"Parole","sign_in":"Ieiet","sign_out":"Iziet","signed_as":"autoriz\u0113jies k\u0101","you_are_not_authorized":"J\u016bs neesat autoriz\u0113jies","log_in":"Autoriz\u0101cija","roles":"Lomas","auth_as":"Veiksm\u012bgi autoriz\u0113jies k\u0101","try_again":"M\u0113\u0123iniet v\u0113lreiz","languages":"Valodas","test":"Tests","enter_new_key":"Ievadiet jaunu sa\u012bsin\u0101jumu","add_lang":"Pievienot tulkojuma sa\u012bsin\u0101jumu","translated_to_lv":"Latvie\u0161u valod\u0101","translated_to_ru":"Krievu valod\u0101","translated_to_en":"Ang\u013cu valod\u0101","internet_office_enter":"Piek\u013c\u016bt savam kontam","your_office_id":"J\u016bsu internet-biroja piek\u013cuves identifikators","your_office_password":"J\u016bsu internet-biroja piek\u013cuves parole","user_id":"Lietot\u0101ja ID","lost_card":"Pazaud\u0113j\u0101t karti?","forgot_password":"Aizmirs\u0101t paroli?","cannot_login":"Nevarat ielogoties?","prioritycard_in_phone":"Priority Card J\u016bsu telefon\u0101","idk_in_phone":"\u012ast\u0101 D\u0101vanu Karte J\u016bsu telefon\u0101","guarantee_of_safety":"Dro\u0161\u012bbas garantija","learn_more":"uzzin\u0101t vair\u0101k","last_visit":"P\u0113d\u0113j\u0101 piek\u013cuve","now":"\u0160obr\u012bd","all_rights_reserved":"Visas ties\u012bbas aizsarg\u0101tas","happy_to_help":"M\u0113s vienm\u0113r esam priec\u012bgi pal\u012bdz\u0113t","call_us":"Zvaniet","or_":"vai","write_us":"rakstiet","send":"Nos\u016bt\u012bt","write_message":"Rakst\u012bt zi\u0146ojumu","name":"V\u0101rds","email":"E-pasts","message_text":"Zi\u0146ojuma teksts","info":"Uzzi\u0146as","messages":"Zi\u0146ojumi","msg_new":"jauni","write_new":"Rakst\u012bt zi\u0146ojumu ","messages_from_tpro":"Zi\u0146ojumi no Transact Online","all_conversation":"visa sarakste","next":"n\u0101kamie","previous":"iepriek\u0161\u0113jie","no_msg_found":"Nav neviena zi\u0146ojuma","request_acc_or_card":"Atv\u0113rt jaunu kontu vai karti","view_all_accounts":"Skat\u012bt visus kontus","acc_nr":"Konta numurs","make_payment":"Veikt maks\u0101jumu","return_back":"Atgriezties","currency_exchange":"Konvert\u0113t val\u016btu","all_acc_and_card":"Visi konti un kartes","change_password":"Main\u012bt pieejas paroli","balance":"Atlikums","change_3dpassword":"Main\u012bt 3D Secure paroli","change_3dmessage":"Main\u012bt 3D Secure zi\u0146ojumu","change_3dsecure":"Main\u012bt 3D Secure uzst\u0101d\u012bjumus","make_deposit":"Papildin\u0101t kontu","options":"Opcijas","edit_user":"Redi\u0123\u0113t lietot\u0101ju","edit_clients":"P\u0101rvald\u012bt klientus","edit_accounts":"P\u0101rvald\u012bt kontus","edit_cards":"P\u0101rvald\u012bt kartes","session_expired":"J\u016bsu sesijas laiks ir iztec\u0113jis","session_over":"J\u016bsu sesija ir beigusies","close":"Aizv\u0113rt","cannot_login_text":"Ja j\u016bs nevarat ielogoties internet-biroj\u0101, l\u016bdzu, p\u0101rbaudiet:\n\t\t\t\t\t\t<ul style=\"list-style: circle inside;\">\n\t\t\t\t\t\t\t<li>vai nav iesl\u0113gts \u201eCaps Lock\u201d (lielo burtu re\u017e\u012bms)<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t<li>k\u0101da valoda ir iesl\u0113gta (pie\u013caujamas latvie\u0161u un ang\u013cu valodas)<\/li>\n\t\t\t\t\t\t\t<li>vai j\u016bs ievadiet pareizo Lietot\u0101ja ID un paroli<\/li>\n\t\t\t\t\t\t<\/ul>\n\t\t\t\t\t\t<br>\n\t\t\t\t\t\tJa probl\u0113mu neizdodas atrisin\u0101t, l\u016bdzam sazin\u0101ties ar <b>SIA \u201eTransact Pro\u201d<\/b> Klientu atbalsta dienestu pa t\u0101lruni +371 67222 555","forgot_password_text":"Lai nomain\u012bt J\u016bsu past\u0101v\u012bgo paroli, l\u016bdzam v\u0113rsties SIA \u201eTransact Pro\u201d biroj\u0101 Ropa\u017eu iel\u0101 10, R\u012bg\u0101, l\u012bdzi \u0146emot personas apliecino\u0161u dokumentu (pasi vai e-ID), un aizpild\u012bt pieteikumu par past\u0101v\u012bgas paroles mai\u0146u. J\u016bsu past\u0101v\u012bgas paroles mai\u0146a tiks veikta j\u016bsu kl\u0101tb\u016btn\u0113.","lost_card_text":"<p style=\"margin-bottom: 4px\">\n\t\t\t\t\t\tJa karte iz nozaud\u0113ta vai nozagta, l\u016bdzam nekav\u0113joties sazin\u0101ties ar <b>SIA \u201eTransact Pro\u201d<\/b> Klientu atbalsta dienestu pa t\u0101lruni +371 67222 555. M\u016bsu speci\u0101listi operat\u012bvi noblo\u0137\u0113s karti lai nepie\u013caut t\u0101s nesankcion\u0113to lieto\u0161anu. \n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<p style=\"margin-bottom: 4px\">\n\t\t\t\t\t\tNepiecie\u0161am\u012bbas gad\u012bjum\u0101 J\u016bs varat pa\u0161i noblo\u0137\u0113t karti m\u016bsu m\u0101jas lap\u0101 <a href=\"https:\/\/online.transactpro.lv\">online.transactpro.lv<\/a>, ievadot lietot\u0101ja ID un paroli, izv\u0113loties karti no saraksta un nospie\u017eot pogu \u201eNoblo\u0137\u0113t\u201d. Ar\u012b \u0161aj\u0101 gad\u012bjum\u0101, l\u016bdzam sazin\u0101ties ar m\u016bsu Klientu atbalsta dienestu un pazi\u0146ot, ka karte vair\u0101k nav J\u016bsu r\u012bc\u012bb\u0101. \n\t\t\t\t\t<\/p>\n\t\t\t\t\t<p>\n\t\t\t\t\t\tLai sa\u0146emt jaunu karti, l\u016bdzam v\u0113rsties <b>SIA \u201eTransact Pro\u201d<\/b> Klientu atbalsta dienest\u0101 pa t\u0101lruni +371 67222 555.\n\t\t\t\t\t<\/p>","reserved":"Rezerv\u0113ts","total_accounts":"Kontu skaits kop\u0101","total_cards":"Kar\u0161u skaits kop\u0101","rates_schedule":"Tarifi","currency_rates":"Val\u016btu kursi","list_accounts_cards":"Kontu un kar\u0161u saraksts","list_transactions":"Transakciju saraksts","enter_text":"Ievadiet tekstu","search":"Mekl\u0113t","all":"Visi","accounts_only":"Tikai konti","cards_only":"Tikai kartes","last_transaction":"P\u0113d\u0113ja transakcija","card_number":"Kartes numurs","customer_card_holder":"Klients\/kartes \u012bpa\u0161nieks","expiry_date":"Der\u012bguma termi\u0146\u0161","operations":"Oper\u0101cijas","status":"Statuss","view_cards":"Skat\u012bt kartes","print_summary":"Druk\u0101t kopsavilkumu","add_existing_account":"Pievienot eso\u0161o kontu","account_nr":"Konts Nr.","account_currency":"Konta val\u016bta","transactions_account_nr":"Transakcijas kontam Nr.","payment_details":"Maks\u0101juma dati","payment":"Apmaksa","cash_withdrawal":"Skaidras naudas iz\u0146em\u0161ana","transfer":"P\u0101rskait\u012bjums","deposit":"Papildin\u0101jums","conversion":"Konvert\u0101cija","opening_balance":"S\u0101kuma atlikums uz","payment_date_time":"Maks\u0101juma datums, laiks","document_payment_nr":"Dokumenta\/maks\u0101juma Nr.","deal_type":"Dar\u012bjuma tips","recipient_payer":"Sa\u0146\u0113m\u0113js\/Maks\u0101t\u0101js","payment_information":"Inform\u0101cija par maks\u0101jumu","payment_sum_currency":"Maks\u0101juma summa un val\u016bta","account_currency_sum":"Summa konta val\u016bt\u0101","fee":"Komisijas maksa","account_balance":"Konta atlikums","outgoing_payment":"Izejo\u0161ais maks\u0101jums uz citu Transact Pro kontu","back":"Atgriezties atpaka\u013c","payer_account":"Maks\u0101t\u0101ja konts","saved_payments":"Saglab\u0101tie maks\u0101jumi","automatic_payments":"Autom\u0101tiskie maks\u0101jumi","indicate_payment_details":"Nor\u0101diet maks\u0101juma datus","to_my_account":"Uz savu kontu","to_transact_account":"Uz Transact Online kontu","mass":"Masveida","document_nr":"Dokumenta numurs","payment_date":"Maks\u0101juma datums","recipient_name":"Sa\u0146\u0113m\u0113ja v\u0101rds, uzv\u0101rds vai nosaukums","recipient_account":"Sa\u0146\u0113m\u0113ja konts","recipient_id":"Sa\u0146\u0113m\u0113ja re\u0123.numurs\/pers.kods","amount":"Summa","description":"Paskaidrojums","confirm":"Apstiprin\u0101t","save_payment":"Sagl\u0101b\u0101t maks\u0101jumu","make_automatic":"Automatiz\u0113t","operation_fee":"Komisija par \u0161o oper\u0101ciju","sell":"P\u0101rdot","from_account":"No konta","purchase":"Pirkt","to_account":"Uz kontu","currency_exchange_rate":"Val\u016btas mai\u0146as kurss","messages_total":"Zi\u0146ojumu","operator_messages":"Operatora zi\u0146ojumi","my_messages":"Mani zi\u0146ojumi","date_time":"Datums, laiks","author":"Autors","3d_secure_change":"Nomain\u012bt 3D secure","pass_change":"Paroles mai\u0146a","old_pass":"Vec\u0101 parole","enter_current_pass":"Ievadiet j\u016bsu teko\u0161o paroli","new_pass":"Jaun\u0101 parole","enter_new_pass":"Ievadiet jaunu paroli","enter_new_pass_oncemore":"Ievadiet jaunu paroli (v\u0113lreiz)","help":"Esam vienm\u0113r gatavi pal\u012bdz\u0113t","call":"Zvaniet","e-mail":"vai rakstiet","enter_online_office":"Ielogoties internet-biroja","cannot_enter":"Nevarat ielogoties?","enter":"Ielogoties","message_transact":"Zi\u0146ojums no Transact Online","no_messages":"Zi\u0146ojumu nav","all_messages":"Visi zi\u0146ojumi","send_message":"Nos\u016bt\u012bt savu zi\u0146ojumu","mesaage_text":"Zi\u0146ojuma teksts","currently":"Pa\u0161laik","last_session":"P\u0113d\u0113jais apmekl\u0113jums","card_nr":"Karte Nr.","card_account_nr":"Kartes konta numurs","card_valid_through":"Karte ir der\u012bga l\u012bdz","days_left_expiry":"L\u012bdz beig\u0101m","renew":"Pagarin\u0101t","card_currency":"Kartes val\u016bta","active":"Akt\u012bva","block":"Noblo\u0137\u0113t","account_replenishment":"Konta papildin\u0101\u0161ana","by_tranfer":"Ar p\u0101rskait\u012bjumu","transfer_to":"J\u016bs varat papildin\u0101t kontu, veicot maks\u0101jumu uz \u0161\u0101diem rekviz\u012btiem","indicate_account_nr":"Maks\u0101juma koment\u0101ros nor\u0101diet: konta numurs","Qiwi_terminal":"Izmantojot Qiwi termin\u0101lu","transfer_throught_Qiwi":"J\u016bs varat papildin\u0101t kontu, izmantojot Qiwi termin\u0101lus","closing_balance":"Beigu atlikums uz","card_suspended":"Karte aptur\u0113ta","card_active":"Karte akt\u012bva","card_closeed":"card_closeed","card_closed":"Karte blo\u0137\u0113ta","user_pass_incorrect":"Nepareizs lietot\u0101ja ID\/parole","continue_session":"Turpin\u0101t sesiju?","session_ending_in":"J\u016bsu sesija beigsies p\u0113c","msg_sent":"Zi\u0146ojums veiksm\u012bgi nog\u0101d\u0101ts","visits":"Autoriz\u0101ciju v\u0113sture","success_request":"Piepras\u012bjums veiksm\u012bgi izpild\u012bts","error_request":"Piepras\u012bjuma k\u013c\u016bda","user_settings":"Lietot\u0101ja uzst\u0101d\u012bjumi","main_currency":"Pamatval\u016bta","show_all":"Par\u0101d\u012bt visu","outgoing_payments_1":"outgoing_payments_1","outgoing_payments_2":"outgoing_payments_2","outgoing_payments_3":"outgoing_payments_3","incoming_payments_1":"incoming_payments_1","incoming_payments_2":"incoming_payments_2","incoming_payments_3":"incoming_payments_3","cash_withdrawals_1":"cash_withdrawals_1","cash_withdrawals_2":"cash_withdrawals_2","avg_monthly_balance":"avg_monthly_balance","trx_lock":"Rezerv\u0101cija","managers":"Mened\u017eeri","test_field":"test_field","surname":"Uzv\u0101rds","enter_field_value":"Ievadiet lauka v\u0113rt\u012bbu","field_update_error":"Redi\u0123\u0113jot lauku, rad\u0101s k\u013c\u016bda","news":"Jaunumi","article_header":"Raksta nosaukums","article_short_text":"Raksta ievads","article_thumbnail":"Raksta bild\u012bte","article_author":"Autors","article_date":"Izveides datums","article_id":"Raksta ID","save":"Saglab\u0101t","article_full_text":"Pilns teksts","image_path":"Bildes ce\u013c\u0161","read_more":"Las\u012bt vair\u0101k...","share":"Ieteikt citiem","questions":"Jaut\u0101jumi","question_id":"Jaut\u0101juma ID","question_created":"Pieteikuma datums","question_name":"Pieteic\u0113ja v\u0101rds","question_phone":"Telefons","company":"Komp\u0101nija","message":"Zi\u0146ojums","add_new_article":"Pievienot jaunu rakstu!","contact_phone":"Kontaktt\u0101lrunis","id_doc_number":"Personas apliec\u012bbas numurs","has_not_been":"Nav bijis","buy_eur":"P\u0113rk EUR","buy_usd":"buy_usd","buy_lvl":"P\u0113rk LVL","sell_lvl":"sell_lvl","sell_usd":"sell_usd","sell_eur":"sell_eur","buy":"P\u0113rk","currency_rates_sell":"P\u0101rdod","currency_rates_buy":"P\u0113rk","currency_rates_for":"Val\u016btu kursi par","404error_text":"Lapa nav atrasta vai ar\u012b Jums nav ties\u012bbu to apskat\u012bt.","404error_header":"Atvainojiet, J\u016bsu piepras\u012bt\u0101 lapa nav atrasta.","404return_to":"Atgriezties","404_index_page":"galvenaj\u0101 lap\u0101","cancel":"Atcelt","3d_new_message":"Jaunais 3D zi\u0146ojums","3d_type_new_message":"3d_type_new_message","list_locked_transactions":"Rezerv\u0113to summu saraksts","locked_transactions":"Rezerv\u0113t\u0101s summas","no_locked_transaction":"Nav rezerv\u0113tu summu","reviews":"Atsauksmes","errors":"K\u013c\u016bdas","error_submit":"K\u013c\u016bdu pieteikumi","user_requests":"Lietot\u0101ju piepras\u012bjumi","become-a-partner":"Pakalpojumu pie\u0146em\u0161anas pieteikumi","test_lang":"test lv","read_more_news":"Las\u012bt vair\u0101k jaunumu","order_services":"Pas\u016bt\u012bt pakalpojumus","project_list":"Projektu saraksts","social_responsibility":"Soci\u0101l\u0101 atbild\u012bba","competence":"Kompetence","professionalism":"Profesion\u0101lisms","responsibility":"Soci\u0101l\u0101 atbild\u012bba","flexibility":"Elast\u012bgums","security":"Dro\u0161\u012bba","become-a-partner-short":"K\u013c\u016bt par partneri","ballet-festival":"Baleta festiv\u0101ls","rugby-moto":"Regbijs \u2013 m\u016bsu uzvaru ar\u0113na!","why-us":"K\u0101p\u0113c m\u0113s?","for-private-and-companies":"\u0414\u043b\u044f \u043f\u0440\u0435\u0434\u043f\u0440\u0438\u044f\u0442\u0438\u0439 <br>\u0438 \u0444\u0438\u043d\u0430\u043d\u0441\u043e\u0432\u044b\u0445 \u0443\u0447\u0440\u0435\u0436\u0434\u0435\u043d\u0438\u0439","for-companies":"Pakalpojumi uz\u0146\u0113mumiem","order":"Pas\u016bt\u012bt","order-services":"Pas\u016bt\u012bt pakalpojumus","online_payments_acceptance":"Interneta maks\u0101jumu pie\u0146em\u0161ana","payment_accounts":"Maks\u0101jumu konti","monitoring_of_deals":"Dar\u012bjumu monitorings","salary_cards":"Algas kartes","cobrand_cards":"Kobrendinga kartes","corporate_cards":"Korporat\u012bvas kartes","processing_for_banks":"Processinga pakalpojumi bank\u0101m","for-private":"Priv\u0101tperson\u0101m","services-for-private":"Pakalpojumi priv\u0101tperson\u0101m","for-businesses-and-companies":"Uz\u0146\u0113mumiem<br> un finan\u0161u instit\u016bcij\u0101m","idk_long":"\u012asta D\u0101vanu Karte (IDK)","priority_full":"Priority Card priek\u0161apmaksas karte","payment_account":"Maks\u0101jumu konts","please_sign_in":"Piek\u013c\u016bt savam kontam","promo":"Pirm\u0101 Latvijas nebanku organiz\u0101cija, kas 2009. gad\u0101 k\u013cuva par <b>MasterCard Worldwide<\/b> starptautisk\u0101s maks\u0101jumu organiz\u0101cijas pilnties\u012bgu biedru ar ties\u012bb\u0101m patst\u0101v\u012bgi emit\u0113t <b>MasterCard<\/b> maks\u0101juma kartes.","virtual_card":"Virtu\u0101l\u0101 karte","to_corporate":"Visi pakalpojumi uz\u0146\u0113mumiem","to_private":"Visi pakalpojumi priv\u0101tperson\u0101m","pro-services":"Transact Pro pakalpojumi","tpro_test":"xxx","tpro-test2":"xxx","tpro_services":"Transact Pro pakalpojumi","ask_question":"Uzdot jaut\u0101jumu","want_to_sell":"V\u0113laties p\u0101rdot m\u016bsu pakalpojumus?","become-a-parter":"K\u013c\u016bt par partneri","header_text":"Nr.1 uz\u0146\u0113mums Latvij\u0101, kas izdod nebankas nor\u0113\u0137inu kartes!","services_in_a_convenient_location":"Transact Pro pakalpojumi Jums \u0113rt\u0101 viet\u0101","in_industry_since_2004":"Finan\u0161u pakalpojumu nozar\u0113 kop\u0161 2004.gada","ready_to_help":"Vienm\u0113r laipni pal\u012bdz\u0113sim:","write_us2":"rakstiet mums","membership_in_org":"Dal\u012bba organiz\u0101cij\u0101s:","info_about":"Inform\u0101cija par TransactPro:","contact_us":"Sazin\u0101ties ar mums:","leave_your_opinion":"Izteikt savu viedokli","error_in_web":"K\u013c\u016bda m\u0101jaslap\u0101","connect_with_us":"Piebiedroties mums:","tpro_address":"R\u012bga, LV-1039, Latvija","tpro_street":"Ropa\u017eu iela 10, 12-ais st\u0101vs","phone":"Telefons","fax":"Fakss","company_details":"Komp\u0101nijas rekviz\u012bti","enlarge_map":"Palielin\u0101t karti","code":"Kods","reg_no_finance":"Fin.iest\u0101des re\u0123. Nr.","reg_no_company":"Komp\u0101nijas re\u0123. Nr.","reg_no_nds":"Re\u0123. PVN Nr.","how_to_find_us":"K\u0101 m\u016bs atrast?","company_or_private":"Uz\u0146\u0113mums \/ Individu\u0101la persona","address":"Adrese","city":"Pils\u00ad\u0113ta","postcode":"Pasta indekss","country":"Valsts","business_type":"Uz\u0146\u0113m\u0113jdarb\u012bbas veids","partners_or_companions":"Sadarb\u012bbas partneri","name_surname":"V\u0101rds, uzv\u0101rds","webpage":"M\u0101jaslapa","comments":"Koment\u0101ri","required":"oblig\u0101tie lauki","other_contacts":"Neskaidr\u012bbu gad\u012bjum\u0101 zvaniet uz numuru 371 67-222-555, vai sazinieties pa Skype.","contact_form":"Kontaktforma","inquiry_category":"Jaut\u0101juma kategorija","select_category":"Izv\u0113lieties kategoriju","subject":"T\u0113ma","thank_you":"Paldies!","error_occurred":"K\u013c\u016bda nos\u016bt\u012b\u0161an\u0101!","form_submitted":"Piepras\u012bjums nos\u016bt\u012bts","prev_article":"Iepriek\u0161\u0113jais raksts","next_article":"Nako\u0161ais raksts","ordering_of_services":"Pakalpojumu pas\u016bt\u012b\u0161ana","your_status":"J\u016bsu statuss","select_status":"Izv\u0113lieties savu statusu...","private":"priv\u0101tpersona","corporate":"juridiska persona","service_select":"Pakalpojums","select_service":"Izv\u0113lieties pakalpojumu...","corporate_incl_priority":"Korporat\u012bvas kartes (Priority Card)","corp_cards_incl_priority_priv":"Korporat\u012bvas kartes (Priority Card)","turnover":"Pl\u0101nojamais apgroz\u012bjums m\u0113nes\u012b ","form_filling_state":"Formas aizpild\u012b\u0161anas st\u0101voklis","date_of_birth":"Dzim\u0161anas datums","day":"Diena","month":"M\u0113nesis","january":"Janv\u0101ris","february":"Febru\u0101ris","march":"Marts","april":"Apr\u012blis","may":"Maijs","june":"J\u016bnijs","july":"J\u016blijs","august":"Augusts","september":"Septembris","november":"Novembris","december":"Decembris","october":"Oktrobris","year":"Gads","pers_code_id":"Personas kods \/ ID","passport_nr":"Pases \/ ID dokumenta numurs","passport_issued":"Pases \/ ID dokumenta izdo\u0161anas datums","passport_issued_where_who":"Pases \/ ID dokumenta izdo\u0161anas valsts un izdev\u0113js","customer_personal_profile":"Klienta person\u012bgie dati","form_employment":"Nodarbo\u0161an\u0101s","type_of_employment":"Nodarbin\u0101t\u012bbas veids","choose_please":"L\u016bdzu, izv\u0113lieties","employment_type_salaried_commercial":"komercsabiedr\u012bb\u0101","employment_type_salaried_government":"valsts instit\u016bcij\u0101","employment_type_salaried_non_commercial":"sabiedrisk\u0101 organiz\u0101cij\u0101","employment_type_owner":"uz\u0146\u0113m\u0113js","employment_type_salaried_self":"pa\u0161nodarbin\u0101t\u0101 persona","employment_type_salaried_retired":"pension\u0101rs","employment_type_student":"students","employment_type_other":"cits (nor\u0101d\u012bt)","type_of_employment_specify":"Nor\u0101diet J\u016bsu nodarbin\u0101t\u012bbas veidu","employment_type_salaried":"algots darbinieks","type_of_employment_additional":"Papildu inform\u0101cija","type_of_employment_additional_comment":"pa\u0161nodarbin\u0101t\u0101m person\u0101m j\u0101apraksta nodarbo\u0161an\u0101s veids un j\u0101sniedz inform\u0101cija par t\u0101 licenc\u0113\u0161anas nepiecie\u0161am\u012bbu","employer":"Darba vieta","employment_position":"Ie\u0146emamais amats","tax_payer_id":"Nodok\u013cu maks\u0101t\u0101ja kods","tax_payer_id_comment":"nor\u0101diet, ja ir","form_source_income":"Ien\u0101kumu avoti","principal_income":"Naudas ie\u0146\u0113mumu pamatavots","other_specify":"cits (nor\u0101d\u012bt)","salary":"darba alga","business_revenue":"uz\u0146\u0113m\u0113jdarb\u012bbas ie\u0146\u0113mumi","royalties_or_rewards":"honor\u0101ri, atl\u012bdz\u012bba","rent":"rente","interest_and_dividends":"procenti un dividendes","inheritance":"mantojums","proceeds_of_property_sale":"\u012bpa\u0161uma p\u0101rdo\u0161anas rezult\u0101t\u0101 g\u016btie ie\u0146\u0113mumi","welfare_financial_support":"pabalsts \/ uzturl\u012bdzek\u013ci","principal_income_other":"Nor\u0101diet J\u016bsu ie\u0146\u0113mumu pamatavotu","principal_income_comment":"tikai ja ir izv\u0113l\u0113ts variants \"cits\"","additional_source_of_income":"Papildu ie\u0146\u0113mumu avots","comment_specify":"nor\u0101diet, ja ir","additional_source_of_income_other":"Nor\u0101diet papildu ie\u0146\u0113mumu avotu","total_income":"Nor\u0101d\u012bto ie\u0146\u0113mumu vid\u0113j\u0101 kopsumma m\u0113nes\u012b, EUR","desc_of_planned_transactions":"Pl\u0101noto oper\u0101ciju apraksts","deposits_to_card_account":"Iemaksas kartes kont\u0101 (ie\u0146\u0113mumi)","currency":"Val\u016bta","monthly_total":"Vid\u0113j\u0101 kopsumma m\u0113nes\u012b, EUR","incl_cash":"t.sk. skaidr\u0101 naud\u0101, %","number_of_transactions":"Maks\u0101jumu skaits m\u0113nes\u012b","incl_from_private":"t.sk. no fizisk\u0101m person\u0101m, %","monthly_balance_income":"Vid\u0113jais m\u0113ne\u0161a atlikums kartes kont\u0101, EUR","payments_from_card":"Maks\u0101jumi no kartes konta (izdevumi)","income_cash_explain":"Ien\u0101ko\u0161ie maks\u0101jumi tikai bezskaidr\u0101 naud\u0101","additional_info":"Papildu inform\u0101cija","politically_exposed":"Vai J\u016bs vai J\u016bsu tuvie radinieki ir politiski noz\u012bm\u012bgas personas?","politically_exposed_comment":"**Latvijas Republikas Noziedz\u012bgi ieg\u016btu l\u012bdzek\u013cu legaliz\u0101cijas un terorisma finans\u0113\u0161anas nov\u0113r\u0161anas likuma izpratn\u0113 (sk.22.panta 3.apak\u0161pantu)","yes":"J\u0101","no_":"N\u0113","priority_agree":"Apliecinu, ka ar naudas l\u012bdzek\u013ciem Kartes kont\u0101 nedarbo\u0161os citu personu uzdevum\u0101 un esmu \u0161o naudas l\u012bdzek\u013cu patiesais labuma guv\u0113js. Ap\u0146emos nekav\u0113joties zi\u0146ot par vis\u0101m izmai\u0146\u0101m uzr\u0101d\u012btaj\u0101 inform\u0101cij\u0101. Ar savu parakstu apliecinu, ka manis sniegt\u0101 inform\u0101cija ir patiesa un ka <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.prioritycard.lv\/doc\/Norekinu_karsu_lietosanas_noteikumi.pdf\"> SIA \"Transact Pro\" Kar\u0161u apkalpo\u0161anas l\u012bguma noteikumi<\/a> , kas ietver sev\u012b SIA \"Transact Pro\" Nor\u0113\u0137inu kar\u0161u lieto\u0161anas noteikumus, man ir zin\u0101mi, skaidri un saprotami, es piekr\u012btu tiem un atz\u012bstu tos par sev saisto\u0161iem. Ar savu parakstu izsaku savu v\u0113l\u0113\u0161anos nosl\u0113gt ar SIA \"Transact Pro\" Kar\u0161u apkalpo\u0161anas l\u012bgumu. ","prev_page":"Iepriek\u0161\u0113j\u0101 lapa","next_page":"N\u0101ko\u0161\u0101 lapa","other_currency":"Cita val\u016bta","step":"Solis","salaried_specify":"Nodarbin\u0101t\u012bbas iest\u0101de","customer_questionnaire":"Klienta Anketa","card_application":"Pieteikums kartes izsnieg\u0161anai","card_account_currency":"Kartes val\u016bta","country_of_residence":"Klienta rezidences valsts","voice_password":"Parole att\u0101lin\u0101tai identifik\u0101cijai","voice_password_comment":"ne gar\u0101ka par 8 z\u012bm\u0113m","name_on_card":"Kartes lietot\u0101ja v\u0101rds un uzv\u0101rds, kas rakst\u0101ms uz kartes","name_on_card_comment":"bez garumz\u012bm\u0113m, starp v\u0101rdu un uzv\u0101rdu izlai\u017eot vienu atstarpi","residential_address":"Dz\u012bvesvietas adrese","street_building_apartment":"Iela, m\u0101ja, dz\u012bvok\u013ca Nr.","city_town":"Pils\u0113ta","zip_postal":"Pasta indekss","delivery_of_statements":"Izrakstu sa\u0146em\u0161anas veids","by_mail":"nos\u016bt\u012bt pa pastu","in_person":"person\u012bgi SIA \"Transact Pro\" biroj\u0101","no_statements":"nev\u0113los sa\u0146emt","correspondence_address":"uz adresi korespondencei","correspondence_address_additional":"t.sk. Kartes un PIN koda aploksnes nos\u016bt\u012b\u0161anai, ja at\u0161\u0137iras no dz\u012bvesvietas adreses","deliver_card_to":"Izgatavotu karti un PIN koda aploksni nog\u0101d\u0101t","tpro_office_to_collect":"Transact Pro biroj\u0101","residental_address":"uz iepriek\u0161 nor\u0101d\u012bto dz\u012bvesvietas adresi","deliver_card_by":"Nog\u0101d\u0101\u0161anas metode","by_regular_mail_within_latvia":"nos\u016bt\u012bt ar parastu v\u0113stuli (Latvijas teritorij\u0101)","by_courier_mail":"nos\u016bt\u012bt ar kurjeru","by_registered_mail":"nos\u016bt\u012bt ar ierakst\u012btu v\u0113stuli","priority_agree2":"Apliecinu, ka ar naudas l\u012bdzek\u013ciem Kartes kont\u0101 nedarbo\u0161os citu personu uzdevum\u0101 un esmu \u0161o naudas l\u012bdzek\u013cu patiesais labuma guv\u0113js. Ap\u0146emos nekav\u0113joties zi\u0146ot par vis\u0101m izmai\u0146\u0101m uzr\u0101d\u012btaj\u0101 inform\u0101cij\u0101. Ar savu parakstu apliecinu, ka manis sniegt\u0101 inform\u0101cija ir patiesa un ka SIA \"Transact Pro\" Kar\u0161u apkalpo\u0161anas l\u012bguma noteikumi, kas ietver sev\u012b SIA \"Transact Pro\" Nor\u0113\u0137inu kar\u0161u lieto\u0161anas noteikumus, man ir zin\u0101mi, skaidri un saprotami, es piekr\u012btu tiem un atz\u012bstu tos par sev saisto\u0161iem. Ar savu parakstu izsaku savu v\u0113l\u0113\u0161anos nosl\u0113gt ar SIA \"Transact Pro\" Kar\u0161u apkalpo\u0161anas l\u012bgumu. <a target=\"_blank\" href=\"https:\/\/www.prioritycard.lv\/doc\/Norekinu_karsu_lietosanas_noteikumi.pdf\">SIA Transact Pro nor\u0113\u0137inu kar\u0161u lieto\u0161anas noteikumi<\/a>","correspondence_address_title":"Adrese korespondencei","questionnaire_last_step_warning":"P\u0113c \u00ad\u0161\u012b so\u013ca aizpild\u012b\u0161anas, J\u016bs p\u0101riesiet uz n\u0101ko\u0161o pieteikuma da\u013cu un aizpild\u012bt\u0101 inform\u0101cija tiks nos\u016bt\u012bta SIA \"Transact Pro\".","application_last_step_warning":"P\u0113c \u00ad\u0161\u012b so\u013ca aizpild\u012b\u0161anas, visa aizpild\u012bt\u0101 inform\u0101cija tiks nos\u016bt\u012bta SIA \"Transact Pro\".","form_filling_error":"Formas lauki nav aizpild\u012bti korekti. L\u016bdzu veiciet labojumus!","form_priority_submitted":"J\u016bsu pieteikums ir veiksm\u012bgi nos\u016bt\u012bts! Paldies!","priority_card":"Priority Card","created":"Pieteikuma datums","questionnaire_id":"Klienta anketas ID","language":"Valoda","application_id":"Pieteikuma ID","become-a-partner-short-admin":"Pakalp. pie\u0146em\u0161. pieteikumi","date_created":"Pieteikuma datums","nominal_value":"Kartes nomin\u0101lv\u0113rt\u012bba","number_of_cards":"Kar\u0161u daudzums","card_data":"Kartes dati","cardholder_data":"Kartes \u012bpa\u0161nieka dati","delivery_and_packaging":"Pieg\u0101des un iepakojuma izv\u0113le","company_name":"Pilns uz\u0146\u0113muma nosaukums","registration_nr":"Re\u0123istr\u0101cijas numurs","contact_person":"Kontaktpersona","bank":"Banka","iban":"IBAN","package_selection":"Kartes iepakojuma veids","min_nominal_values":"Minim\u0101l\u0101 nomin\u0101lv\u0113rt\u012bba: 25LVL, 50EUR, 50USD. Maksim\u0101l\u0101 nomin\u0101lv\u0113rt\u012bba: 350LVL, 500EUR, 700USD.","idk_agree":"Ar savu parakstu apliecinu, ka manis sniegt\u0101 inform\u0101cija ir patiesa un ka <a target=\"_blank\" href=\"?page=cenradis\">SIA \"Transact Pro\" Pakalpojumu cenr\u0101dis<\/a> un <a href=\"#\">SIA \"Transact Pro\" Priek\u0161apmaksas d\u0101vanu kar\u0161u lieto\u0161anas noteikumi<\/a> man ir zin\u0101mi, skaidri un saprotami, es piekr\u012btu tiem un atz\u012bstu tos par sev saisto\u0161iem.","idk-applications":"IDK pieteikumi","card_wrap":"Kartes iepakojums","client_data":"Klienta dati","please_make_changes":"L\u016bdzu veiciet labojumus!","to_complete_agree":"Lai pabeigtu formas aizpildi, jums ir j\u0101piekr\u012bt noteikumiem.","field":"Lauks","filled_not_correctly":"nav aizpild\u012bts korekti.","3d_secure_message":"3D Secure zi\u0146ojums","3d_secure_password":"3D Secure parole","3d_secure":"3D Secure","3d_message":"nomain\u012bt zi\u0146ojumu","3d_passwrd":"3d_passwrd","3d_password":"nomain\u012bt paroli","new_pass_again":"Jaun\u0101 parole (v\u0113lreiz)","access_history":"Piek\u013cuves v\u0113sture","access_date":"Datums, laiks","access_ip":"IP adrese","paginator_pages":"Lappuse","access_status":"Piek\u013cuves statuss","success":"veiksm\u012bgi","fail":"neveiksm\u012bgi","wrong_password":"nepareiza parole","guest_messages":"Apmekl\u0113t\u0101ju zi\u0146ojumi","welcome_new_online":"Laipni l\u016bdzam Transact Online internet-sist\u0113mas jaunaj\u0101 versij\u0101.","passwords_too_short":"Ievad\u012bt\u0101 parole ir p\u0101r\u0101k \u012bsa","passwords_dont_match":"Ievad\u012bt\u0101s paroles nesakr\u012bt","transaction_log":"Transakciju \u017eurn\u0101ls","days_before_expire":"days_before_expire","days1":"diena","days2":"dienas","days3":"dienas","unblock":"Aktiviz\u0113t","transactions_card_nr":"Transakcijas kartei Nr.","to_unblock_contact_us":"lai atblo\u0137\u0113tu, sazinieties ar mums","testa":"testa","asd":"asd"}
Encoding
Loading Time
5.86 seconde(s) => 11.29 kb/s
File Size
66.16 kb.
Text Size
12.52 kb.
HTML Size
53.64 kb.
Text/HTML Ratio
23.34 %
Flash
No
Frame
No
iFrame
No
 • Encoding : unknown.
 • Text/HTML Ratio : You need to use more text for indexing.

Files Linked provide informations about the files included to build the page.

Image
13 with 8 ALT filled
Javascript
9
CSS
8
 • Alt : Not enought Alt in Image

Links provided to display and browse this website.

Internal
61
External
28

Robots control whether search engine spiders are allowed to index a page or not, and whether they should follow links from a page or not.

Robots.txt
No
SiteMap
No

Headings highlight the important keywords by levels.

H1
7
H2
11
H3
3
H4
0
H5
0
 • H3 : You need to highlight more keywords by using this tag to increase their importance.
 • H4 : You need to highlight more keywords by using this tag to increase their importance.
 • H5 : You need to highlight more keywords by using this tag to increase their importance.

MicroFormats are HTML extensions used for marking up people, organizations, events, locations, blog posts, products, reviews, resumes, recipes etc. Sites use Microformats to publish a standard API that is consumed and used by search engines, aggregators and other tools.

h-adr
0
h-card
0
h-entry
0
h-event
0
h-geo
0
h-item
0
h-product
0
h-recipe
0
h-resume
0
h-review
0
 • You should use Microformats to help search engines classify you.

Header makes browsers and search engines know about your page redirection.

WWW added
Yes
GET / HTTP/1.1
HTTP/1.1 301 Moved Permanently
Location: http://www.transactpro.lv

IP determines the server address.

IP
89.111.0.108
IP Reverse
1stpayments.net

Geolocation displays where the server Ip is located.

Country
LVA Latvia
Region
City
Postal code
Latitude
57
Longitude
25

Zoom map

Search Engine : Google

Page Rank
2 / 10
Backlinks
0
Indexed page
0

Search Engine : Bing

Backlinks
0
Indexed page
0

Search Engine : Alexa

Page Rank
263261
Rank Delta
+52927
Backlinks
18
Keywords

Directory presence

Yahoo
No
Dmoz
No

Analysis : Visitor Geolocation by Alexa.

Analysis : Regional / City interest by Google.

Analysis : Daily Traffic Rank Trend by Alexa.

AlexaRank

Analysis : Daily Reach Graph by Alexa.

Alexa Daily Reach Graph

Analysis : Unique Visitors by Compete.

Analysis : Backlinks discovery by Majestic SEO.

Analysis : Monthly Global Page Views by Quantcast.

Quantcast Graph

Analysis : Monthly People by Quantcast.

Quantcast Graph

Analysis : Web Search Interest (Worldwide, Past 12 months) by Google Trends.

Social Media displays the community presence of this domain.

Facebook
0 Likes / 0 Shares / 0 Comments
Twitter
0 Tweet(s)
Google Plus
0 Post(s)
Pinterests
0 Post(s)
Delicious
0 Post(s)
StumbleUpon
0 Post(s)
LinkedIn
0 Post(s)